ភ្លៅកង្កែប-ผักชีล้อม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ភ្លៅកង្កែប
อ่านว่า : เภลิว ก็องแกบ (ภาษาพูด อ็องแกบ)
แปลว่า :< --more--> ผักชีล้อม (แปลตรงๆว่า น่องหรือขากบ)
អានថា : ផាក់ឈីឡម
ภาษาอังกฤษ : Water dropwort

ตัวอย่าง : ម៉ាក់ខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំនំបញ្ចុកដាក់ភ្លៅកង្កែប។
อ่านว่า : มะ คญม โจลเจิด ญำ นม บังจก ดะ เภลิว ก็องแกบ
แปลว่า : แม่ผมชอบกินขนมจีนใส่ผักชีล้อม
អានថា : មែ់ ភ៎ម់ ឆប គីន់ ខះនំជីន សៃ ផាក់ឈីឡម
ฟังเสียง :

Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น