ភ្លោះ-แฝด ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ភ្លោះ
อ่านว่า : โพล็ะฮ์
แปลว่า : แฝด
អានថា : ហ្វ៊ែត
English : Twin

ตัวอย่าง : តើអ្នកធ្លាប់ឃើញស្វាយភ្លោះដែរឬទេ?
อ่านว่า : เตอว์ เนียะก์ ทฺล็อบ เคิงญ์ ซฺวาย โพล็ะ แดย์ รือ เต๊?
แปลว่า : คุณเคยเห็นมะม่วงแฝดไหม?
អានថា : ឃូន់ ឃើយ ហ៊ែន់ ម៉ៈម់ួង ហ្វ៊ែត ហ្មែ៎?

ความคิดเห็น