ភ្លើងស្តុប-ไฟแดง ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ភ្លើងស្តុប-ไฟแดง

ភ្លើងស្តុប-ไฟแดง

ภาษาเขมร : ភ្លើងស្តុប
อ่านว่า : เพลิง ซะต๊บ
แปลว่า : ไฟแดง
ภาษาอังกฤษ : Traffic Light

ตัวอย่าง : ឃើញភ្លើងស្តុបនេះហើយវិលមុខ មិនដឹងជាត្រូវមើលមួយណា។
อ่านว่า : เคิย์ญ เพลิง ซะต๊บ นี่ฮ์ เฮิว์ย เวิว์ล มุก  เมิน เดิง เจีย ตโรว เมิว์ล มวย นา
แปลว่า : เห็นไฟแดงนี้แล้วเวียนหัว ไม่รู้จะต้องดูอันไหน

ความคิดเห็น