ភ្ញាក់ ตกใจ ภาษาเขมรใช้คำว่าอะไร

Spread the love

ภาษาเขมรวันละคำ เรียนภาษาไทย

ภาษาเขมรวันละคำวันนี้ขอเสนอคำว่า

ភាសាខ្មែរ : ភ្ញាក់ព្រើត
อ่านว่า : พฺเญียะ เปริด
แปลว่า : ตกใจหมดเลย
អានថា : តុកចៃមត់លើយ

ឧទាហរណ៍ : ចុមយក្ស ភ្ញាក់ព្រើត។
อ่านว่า :

จ้ม เยี้ยะ พฺเญียะ เปริด
แปลว่า : คุณพระ ตกใจหมดเลย
អានថា : ឃូន់ផ្រៈ តុកចៃមត់លើយ

សរសេរដោយ Admin Ken Ny Rithy (อ.เคน)

ความคิดเห็น