ភូមិ-หมู่บ้าน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

ชาวบ้านผมเป็นชาวนาภาษาเขมร : ភូមិ
อ่านว่า : ภูม
แปลว่า : หมู่บ้าน
អានថា : មូ បា់ន
ภาษาอังกฤษ : Village
Listen :

ตัวอย่าง : អ្នកភូមិខ្ញុំភាគច្រើនជាអ្នកស្រែ។
อ่านว่า : เนียะก์ ภูม คญม เพียะก์ เจริว์น เจีย เนียะก์ แซรฺย์
แปลว่า : ชาวหมู่บ้านผมส่วนมากเป็นชาวนา
អានថា : ឆាវ មូ បា់ន ភ៎ម់ សួន់ ម៉ាក ពេន់ ឆាវ ណា

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น