ភាសា-ภาษา ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ភាសា
อ่านว่า : เภีย ซา
แปลว่า :
ภาษา

អានថា : ផាសា៎
ภาษาอังกฤษ : Language

ตัวอย่าง : ខ្ញុំចេះនិយាយ៥ភាសា។
อ่านว่า : คญม เจ๊ะฮ์ นิเยียย ปรำ เพีย ซา
แปลว่า : ฉันพูดได้๕ภาษา
អានថា : ឆា៎ន់ភូត់ដា់យហា់ផាសា៎

Admin : Rithy

ความคิดเห็น