ភាសាអាឡឺម៉ង់-ภาษาเยอรมัน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : ភាសាអាឡឺម៉ង់
อ่านว่า : เพียซาอาเลอม็อง
แปลว่า :

ภาษาเยอรมัน
អានថា : ផាសា៎យើរ៉ៈម៉ាន់
ภาษาอังกฤษ : German

ตัวอย่าง : ភាសាអាឡឺម៉ង់ពិបាករៀនណាស់។
อ่านว่า : เพีย ซา อาเลอม็อง ปิบาก เรียน น่ะฮ์
แปลว่า : ภาษาเยอรมันเรียนยากมาก
អានថា : ផាសា៎យើរ៉ៈម៉ាន់រៀនយ៉ាកម៉ាក

Admin : Rithy

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %