ភាសាអាឡឺម៉ង់-ภาษาเยอรมัน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ភាសាអាឡឺម៉ង់
อ่านว่า : เพียซาอาเลอม็อง
แปลว่า :

ภาษาเยอรมัน
អានថា : ផាសា៎យើរ៉ៈម៉ាន់
ภาษาอังกฤษ : German

ตัวอย่าง : ភាសាអាឡឺម៉ង់ពិបាករៀនណាស់។
อ่านว่า : เพีย ซา อาเลอม็อง ปิบาก เรียน น่ะฮ์
แปลว่า : ภาษาเยอรมันเรียนยากมาก
អានថា : ផាសា៎យើរ៉ៈម៉ាន់រៀនយ៉ាកម៉ាក

Admin : Rithy

ความคิดเห็น