ភាសាអង់គ្លេស-ภาษาอังกฤษ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ភាសាអង់គ្លេស
อ่านว่า : เพีย ซา อ็อง กฺเละฮ์
แปลว่า :ภาษาอังกฤษ
អានថា : ផាសា៎អាំងគ្រីត់
ภาษาอังกฤษ : English

ตัวอย่าง : ខ្ញុំមិនសូវចេះនិយាយភាសាអត់គ្លេសទេ។
อ่านว่า : คญม เมิน โซว เจ๊ะฮ์ นิเยียย เพีย ซา อ็อง กฺเละฮ์ เต
แปลว่า : ฉันพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งหรอก
អានថា : ឆា៎ន់ ភូត់ ផាសា៎ អាំងគ្រីត់ ម៉ៃ ខយ់ កេង់ រ៉ក

Admin : Rithy

ความคิดเห็น