ភាសាបារាំង-ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ភាសាបារាំង
อ่านว่า : เพียซาบารัง
แปลว่า :ภาษาฝรั่งเศส
អានថា : ផាសសា៎ហ្វ្រាំងសេត
ภาษาอังกฤษ : French

ตัวอย่าง : ខ្ញុំធ្លាប់រៀនភាសាបារាំងបីឆ្នាំ។
อ่านว่า : คฺญม ทฺล็วบ เรียน เพียซา บารัง แบ็ย ชนำ
แปลว่า : ฉันเคยเรียนภาษาฝรั่งเศสมาสามปี
អានថា : ឆា៎ន់ឃើយរៀនផាសា៎ហ្វ្រាំងសេតម៉ាសា៎មពី

Admin : Rithy

ความคิดเห็น