ភាសាចិន-ภาษาจีน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ភាសាចិន
อ่านว่า : เพียซาเจิน/เจ็น
แปลว่า :

ภาษาจีน
អានថា : ផាសាជីន
ภาษาอังกฤษ : Chinese

ตัวอย่าง : ខ្ញុំធ្លាប់រៀនភាសាចិន តែភ្លេចអស់ហើយ។
อ่านว่า : คญม ทฺล็วบ เรียนเพียซาเจิน แตย์ พฺเล็กจ์ เอาะฮ์ เฮย
แปลว่า : ผมเคยเรียนภาษาจีน แต่ลืมหมดแล้ว
អានថា : ឆា៎ន់ឃើយរៀនផាសា៎ជីន ទែលឺមមត់លែវ

Admin : Rithy

ความคิดเห็น