ភាសាកូរ៉េ-ภาษาเกาหลี ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ភាសាកូរ៉េ
อ่านว่า : เพียซาโกเร
แปลว่า :

ภาษาเกาหลี
អានថា : ផាសា៎កៅលី៎
ภาษาอังกฤษ : Korean

ตัวอย่าง : ខ្ញុំមានមិត្តម្នាក់ជាគ្រូបង្រៀនភាសាកូរ៉េ។
อ่านว่า : คญม เมียน เมิด เพียะ มเนฺียะ เจีย กรู บ็องเรียนเพียซาจีน
แปลว่า : ผมมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นครูสอนภาษาเกาหลี
អានថា : ភ៎ម់ មី ភ់ឿន ឃន់ នឺង់ ពេន់ ឃ្រូ ស៎ន ផាសា៎ កៅលី៎

Admin : Rithy

ความคิดเห็น