ភាពយន្ត-ภาพยนตร์ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

Movies-ภาพยนต์ภาษาเขมร : ភាពយន្ដ
อ่านว่า : เพียบ ยน
แปลว่า : ภาพยนตร์
អានថា : ផាបផៈយន់
ภาษาอังกฤษ : movie
Listen :

ตัวอย่าง : អ្នកចូលចិត្តមើលភាពយន្តប្រភេទណា?
อ่านว่า : เนียะ โจว์ล เจิด เมิว์ล เพียบ ยน ปรอเภท น้า?
แปลว่า : คุณชอบดูภาพยนตร์แบบไหน
អានថា : ឃូន់ឆបឌូផាបផៈយន់ប៊ែបណៃ៎

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น