ភព-ดาว ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ភព
อ่านว่า : ภพ
แปลว่า : ดาวเคราะห์
អានថា : ដាវខ្រក់
ภาษาอังกฤษ : planet
Listen :

ตัวอย่าง : ក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យមានភពប៉ុន្មាន?
อ่านว่า : กนง ปรอ ปวน เปรียะฮ์ อาเติด เมียน ภพ ปนม้าน
แปลว่า : ในระบบสุริยะมีดาวเคราะห์กี่ดวง
អានថា : ណៃ រៈប៊ប់ ស៊ុរិយ៉ៈ មី ដាវ ខ្រក់ គី ដួង

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น