ព្រះច័ន្ទ្រ-พระจันทร์ ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ព្រះច័ន្ទ្រ-พระจันทร์

ព្រះច័ន្ទ្រ-พระจันทร์

ภาษาเขมร : ព្រះច័ន្ទ្រ
อ่านว่า : ปเรียะห์ จัน
แปลว่า : พระจันทร์
ภาษาอังกฤษ : Moon

ตัวอย่าง : ព្រះច័ន្ទ្រពេញវង់។
อ่านว่า : ปเรียะห์ จัน เป็ยญ วง
แปลว่า : พระจันทร์เต็มดวง

ความคิดเห็น