ព្យួរស៊ីរ៉ូម-ใส่น้ำเกลือ ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ព្យួរស៊ីរ៉ូម-ใส่น้ำเกลือ ภาษาเขมรวันละคำ

ព្យួរស៊ីរ៉ូម-ใส่น้ำเกลือ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ព្យួរស៊ីរ៉ូម
อ่านว่า : ปยัว ซีโรม
แปลว่า : ติดน้ำเกลือ
ภาษาอังกฤษ : Saline

ตัวอย่าง : ក្មួយខ្ញុំគ្រុន ឥឡូវពេទ្យព្យួរស៊ីរ៉ូមឲ្យហើយ។
อ่านว่า : กมวย คญม กรุน  แฮ้ยโลว แปด ปยัว ซีโรม ออย เฮิว์ย
แปลว่า : หลานผมเป็นไข้ ตอนนี้หมอใส่น้ำเกลือให้แล้ว

ความคิดเห็น