ព្នៅ-มะตูม ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ព្នៅ-มะตูม ภาษาเขมร

ព្នៅ-มะตูม ภาษาเขมร

ภาษาเขมร : ព្នៅ
อ่านว่า : ปเนาว์
แปลว่า : มะตูม
ภาษาอังกฤษ : Bale fruit

ตัวอย่าง : ផ្លែព្នៅទុំមានក្លិនក្រអូបណាស់។
อ่านว่า : พแลย์ ปเนิว ตุม เมียน กเลิน กรอ โอบ น่ะฮ์
แปลว่า : ลูกมะตูมสุกมีกลิ่นหอมมาก

ความคิดเห็น