ព័ត៌មាន-ข่าว ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:3 Second
ព័ត៌មាន-ข่าว

ព័ត៌មាន-ข่าว

ภาษาเขมร : ព័ត៌មាន
อ่านว่า : ปัว ระ เมียน
แปลว่า : ข่าว หรือ สารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ : News or Information

ตัวอย่าง : កម្ពុជាត្រូវការការផ្សាយព័ត៌មានតាមទូរទស្សន៍ដោយសេរី។
อ่านว่า : กัม ปุ เจีย โตรว กา กา ผซาย ปัว ระ เมียน ตาม ตู ระ โต๊ะฮ์ โดว์ย ​เซ แร็ย
แปลว่า : กัมพูชาต้องการการเผยแพร่ข่าวตามโทรทัศน์โดยเสรี

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %