ព័ត៌មាន-ข่าว ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ព័ត៌មាន-ข่าว

ព័ត៌មាន-ข่าว

ภาษาเขมร : ព័ត៌មាន
อ่านว่า : ปัว ระ เมียน
แปลว่า : ข่าว หรือ สารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ : News or Information

ตัวอย่าง : កម្ពុជាត្រូវការការផ្សាយព័ត៌មានតាមទូរទស្សន៍ដោយសេរី។
อ่านว่า : กัม ปุ เจีย โตรว กา กา ผซาย ปัว ระ เมียน ตาม ตู ระ โต๊ะฮ์ โดว์ย ​เซ แร็ย
แปลว่า : กัมพูชาต้องการการเผยแพร่ข่าวตามโทรทัศน์โดยเสรี

ความคิดเห็น