ព័ត៌មានវិទ្យា-เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:2 Second

ITภาษาเขมร : ព័ត៌មានវិទ្យា
อ่านว่า : ปัว ระ เมียน วิทะเยีย
แปลว่า : เทคโนโลยีสารสนเทศ
អានថា : ធេកនោលោយី សារ៉ៈស៊ន់ថេត
ภาษาอังกฤษ : Information Technology
Listen :

ตัวอย่าง : ខ្ញុំរៀនចប់ឯកទេសព័ត៌មានវិទ្យា។
อ่านว่า : คญม เรียน จ็อบ แอย์กะเต๊ะฮ์ ปัวระเมียน วิทะเยีย
แปลว่า : ฉันเรียนจบเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ
អានថា : ឆា៎ន់រៀនចប់អ៊េកធេកនោលោយីសារ៉ៈស៊ន់ថេត

By Admin: Ny Rithy

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %