ពោះវៀនធំ-ลำไส้ใหญ่ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ពោះវៀនធំ
อ่านว่า : โป๊ะฮ์ เวียน ธม
แปลว่า : ลำไส้ใหญ่
អានថា : ឡាំស់ៃយ៉ៃ
ภาษาอังกฤษ : large intestine

ตัวอย่าง : ពោះវៀនធំខ្លីជាងពោះវៀនតូច។
อ่านว่า : โป๊ะฮ์ เวียน ธม คฺแล็ย เจียง โป๊ะฮ์ เวียน โต๊กจ์
แปลว่า : ลำไส้ใหญ่สั้นกว่าลำไส้เล็ก
អានថា : ឡៃស់ៃយ៉ៃស់ាន់ក្វាឡៃស់ៃឡេក់

Admin : Rithy

ความคิดเห็น