ពោះវៀនតូច-ลำไส้เล็ก ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ពោះវៀនតូច
อ่านว่า : โปะฮ์ เวียน โตกจ์ หรือ ปัวะฮ์ เวียน โต๊กจ์
แปลว่า :ลำไส้เล็ก
អានថា : ឡាំស់ៃឡេក់
ภาษาอังกฤษ : small intestine

ตัวอย่าง : មានអ្នកណាដឹងទេថាពោះវៀនតូចមានប្រវែងប៉ុន្មាន។
อ่านว่า : เมียน เนียะ นา เดิง เต ทา โปะฮ์ เวียน โต๊กจ์  เมียน ปรอ แวย์ง ปนมาน
แปลว่า : มีใครรู้ไหมว่าลำไส้เล็กมีความยาวเท่าไหร่
អានថា : មីខ្រៃរ៑ូម៉ៃវ៉ាឡាំស់ៃឡេក់មីខ្វាមយ៉ាវថៅរ៉ៃ

Admin : Rithy

ความคิดเห็น