ពេលវត្ថុធ្ងន់និងស្រាលធ្លាក់ព្រមគ្នាក្នុងសុញ្ញាកាស

Spread the love

สมมติว่าของทั้งสองอย่างถูกปล่อยลงมาในภาวะสุญญากาศล่ะ
ผลลัพธ์จะเป็นยังไง!? (ชมคลิป)

ความคิดเห็น