ពេលណា-เมื่อไร,เมื่อไหร่ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

เมื่อไหร่จะรักภาษาเขมร :​​ពេលណា អង្កាល់
อ่านว่า : เปวล์ นา. อ็อง กาวล์
แปลว่า : เมื่อไร. เมื่อไหร่
អានថា : ម់ឿរ៉ៃ
ภาษาอังกฤษ : When

ตัวอย่าง : ពេលណានឹងស្នេហ៍។
อ่านว่า : เปวล์ นา นึง ซแนย์
แปลว่า : เมื่อไหร่จะรัก
អានថា : ម៉ឿរ៉ៃចៈរាក់

ความคิดเห็น