ពួន-หลบซ่อนตัว ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

 
ภาษาเขมร: ពួន
อ่านว่า: ปวน
แปลว่า: หลบซ่อนตัว
អានថា: លប់សន់តួ
ภาษาอังกฤษ: To hide oneself

ตัวอย่าง: សួស្ដី កំពុងពួនអ្នកណាគេ?
อ่านว่า: ซัว สเด็ย ก็อมปง ปวน เนียะ นาเก๊?
แปลว่า: สวัสดี กำหลังหลบใครอยู่หรอ
អានថា: សៈវ៉ាត់ឌី កាំឡាំង លប់ ខ្រៃ យូ រ៉?

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น