ពួន-ซ่อนตัว ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ពួន
อ่านว่า : ปวน
แปลว่า : ซ่อนตัว
អានថា : សន់តួ
ภาษาอังกฤษ : to hide one’s self

ตัวอย่าง : មិនដឹងជាវាទៅពួនឯណាបាត់ហើយ
อ่านว่า : เมิน เดิง เจีย เวีย โตว ปวน แอนา บัด เฮย
แปลว่า : ไม่รู้มันไปซ่อนตัวที่ไหนไปแล้ว
អានថា : ម៉ៃរូម៉ាន់ប៉ៃសន់តួធីណ៎ៃប៉ៃលែវ

Admin : Rithy

ความคิดเห็น