ពួន-ซ่อนตัว ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ពួន-ซ่อนตัว ภาษาเขมรวันละคำ

ពួន-ซ่อนตัว ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ពួន
อ่านว่า : ปวน
แปลว่า : ซ่อนตัว
ภาษาอังกฤษ : Hide

ตัวอย่าง : មើលគាត់ពួនចាំថតរូបសត្វក្ងាន។
อ่านว่า : เมิวล์ ก็วด ปวน จำ ทอด รูป สัตว์ กะงาน
แปลว่า : ดูแกซ่อนตัวรอถ่ายรูปห่าน

ความคิดเห็น