ពួកម៉ាក-เพื่อน ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ពួកម៉ាក-เพื่อน
ពួកម៉ាក-เพื่อน

ภาษาเขมร : ពូកម៉ាក
อ่านว่า : ปัวะก์ มะก์
แปลว่า : เพื่อนสนิด
ภาษาอังกฤษ : Close friend

ตัวอย่าง : សួស្ដីពួកម៉ាក!
อ่านว่า : ซัว สแด็ย ปัวะก์ มะก์
แปลว่า : หวัสดีเพื่อน

ความคิดเห็น

Next Post

ងាប់-ตาย ภาษาเขมรวันละคำ

Mon Feb 10 , 2014
Spread the loveภาษาเขมร :ងាប់ อ่านว่า : ง็วบ แปลว่า : ตาย ภาษาอังกฤษ : Die ตัวอย่าง : មាន់មួយនេះអាកពិបាកណាស់ អាទម្រាំតែងាប់។ อ่านว่า : ม็วน มวย นื่ฮ์ อา กอ ปิ บะก์ น่ะฮ์ อา ต็ม ร็วม แตย์ ง็วบ แปลว่า : ไก่ตัวนี้เชือดคอยากมาก เชือดกว่าจะตาย ความคิดเห็น อ่านแล้ว: 913 Related Posts:ជិត-ใกล้ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃបរាជ័យ, អស់សង្ឃឹម-พ่ายแพ้, สิ้นหวัง ภาษาเขมรวันละคำ…ហើម-บวม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃចាក់សាំង-เติมน้ำมัน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃទៅសួរសុចទុក្ខ-ไปเยี่ยม ภาษาเขมรวันละคำ […]
%d bloggers like this: