ពួកម៉ាក-เพื่อน ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ពួកម៉ាក-เพื่อน

ពួកម៉ាក-เพื่อน

ภาษาเขมร : ពូកម៉ាក
อ่านว่า : ปัวะก์ มะก์
แปลว่า : เพื่อนสนิด
ภาษาอังกฤษ : Close friend

ตัวอย่าง : សួស្ដីពួកម៉ាក!
อ่านว่า : ซัว สแด็ย ปัวะก์ มะก์
แปลว่า : หวัสดีเพื่อน

ความคิดเห็น