ពូកែភ្លេចម្លេះ ขี้ลืมแท้ ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love

ពូកែភ្លេចម្លេះ

อ่านว่า ปูแก เพล็จ แมฺล้ะ

แปลตรงตัวว่า เก่งลืมแท้ คือ ขี้ลืมแท้นั้นแหละ

อยากสอนภาษาเขมรให้ทุกวัน สำคัญก็คือไม่มีกำลังใจจากแฟนเพจ ขอกำลังใจหน่อยครับทุกคน

ความคิดเห็น