ពុទ្រា-พุทรา ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ពុទ្រា-พุทรา

ពុទ្រា-พุทรา

ภาษาเขมร : ពុទ្រា
อ่านว่า : ปุด เตรีย
แปลว่า : พุทรา
ภาษาอังกฤษ : Monkey apple, Jujube(พุทราจีน)

ตัวอย่าง : ឃើញពុទ្រានឹងអំបិលម្ទេសហើយស្រក់ទឹកមាត់។
อ่านว่า : เคิย์ญ ปุด เตรีย นึง อ็อม เบิว์ล มเต๊ะฮ์ เฮิว์ย เสราะ ตึก ม็วด
แปลว่า : เห็ดพุทรากับพริกเกลือแล้วน้ำลายไหล

ความคิดเห็น