ពីស្តុង-ลูกสูบ ภาษาเขมรวันละคำ เรียนภาษาไทย

Spread the love

ภาษาเขมรวันละคำวันนี้ขอเสนอคำศัทพ์จากแฟนเพจของ Cambo-Zone เรา คำว่า ลูกสูบ

ភាសាខ្មែរ : ពីស្តុង
อ่านว่า : ปีซฺตง
แปลว่า : ลูกสูบ
អានថា : លូកស៊ូប
English : Piston

ឧទាហរណ៍ : ម៉ូតូខ្ញុំខូច ជាងប្រាប់ថាត្រូវដូរពីស្តុង។
อ่านว่า : โมโต คฺญม โค๊จ เจียง ปรับทา ตฺโรว โด ปี ซฺตง
แปลว่า : มอเตอร์ไซค์ผมเสีย ช่างบอกว่าต้องเปลี่ยนลูกสูบ
អានថា : ម៉ទើសៃភ៎មស៎ៀ ឆាង់បកវ៉ាតង់ប៉្លៀនលូកស៊ូប

សរសេរដោយ Admin Ken Ny Rithy (อ.เคน)

ความคิดเห็น