ពីស្តុង-ลูกสูบ ภาษาเขมรวันละคำ เรียนภาษาไทย

Spread the love

ภาษาเขมรวันละคำวันนี้ขอเสนอคำศัทพ์จากแฟนเพจของ Cambo-Zone เรา คำว่า ลูกสูบ

ភាសាខ្មែរ : ពីស្តុង
อ่านว่า : ปีซฺตง
แปลว่า : ลูกสูบ
អានថា : លូកស៊ូប
English : Piston

ឧទាហរណ៍ : ម៉ូតូខ្ញុំខូច ជាងប្រាប់ថាត្រូវដូរពីស្តុង។
อ่านว่า : โมโต คฺญม โค๊จ เจียง ปรับทา ตฺโรว โด ปี ซฺตง
แปลว่า : มอเตอร์ไซค์ผมเสีย ช่างบอกว่าต้องเปลี่ยนลูกสูบ
អានថា : ម៉ទើសៃភ៎មស៎ៀ ឆាង់បកវ៉ាតង់ប៉្លៀនលូកស៊ូប

សរសេរដោយ Admin Ken Ny Rithy (อ.เคน)

ความคิดเห็น

Next Post

លេចធ្លោ-โดดเด่น ภาษาเขมรวันละคำ เรียนภาษาไทย

Fri May 25 , 2018
Spread the love ภาษาเขมรวันละคำวันนี้ขอเสนอคำว่า โดดเด่น ភាសាខ្មែរ : លេចធ្លោอ่านว่า : เล็จ ทฺโลแปลว่า : โดดเด่นអានថា : ឌោតឌេន់ ឧទាហរណ៍ : កូនទី២ ព្រាប សុវត្ថិ លេចធ្លោត្រង់កាយវិការ។อ่านว่า : โกน ปฺโระ ตี ปี เปรียบ โสะวัด เล็จ ทฺโล ตร็อง กายวิกาแปลว่า : ลูกคนที่สองของ เปรียบ โสะวัด โดดเด่นในเรื่องท่าเต้นអានថា : លូកឃន់ធីស៎ងខ៎ង ព្រាប សុវត្ថិ ឌោតឌេន់ណៃរឿងថ់ាទេន់។ សរសេរដោយ Admin Ken Ny Rithy (อ.เคน) ความคิดเห็น อ่านแล้ว: […]
%d bloggers like this: