ពីងពាង-แมงมุม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ពីងពាង
อ่านว่า : ปีง เปียง
แปลว่า :แมงมุม
អានថា : មែងមុម
ภาษาอังกฤษ : spider

ตัวอย่าง : ពីពាងប្រភេទខ្លះគ្រោះថ្នាក់ណាស់។
อ่านว่า : ปีงเปียง ปรอเภท คฺละฮ์ กฺโระฮ์ ทฺนะ น่ะฮ์
แปลว่า : แมงมุมบางชนิดอันตรายมาก
អានថា : មែងមុមបាងឆៈនិតអាន់តៈរ៉ាយម៉ាក

Admin : Rithy

ความคิดเห็น