ពិល-ไฟฉาย ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

เมื่อ25ปีที่แล้วเท่าที่จำความได้ ก็เห็นมันละ รุ่นนี้เลยครับสมัยเด็กๆ

ไฟฉาย เขมรเรียกว่า

ពិល เปิ่ล สะกด ล.ลิง ออกเสียงได้ไหมครับ

จริงๆต้องอ่านว่า ปิล ใช่ไหมครับ แต่ต้องเข้าใจว่า สระ อิ + พยัญชนะ เขมรจะออกเป็น เออะ คือไม่เอะแบบไทยๆนะครับ เช่น មិន เมิน ជិក เจิก ต้องฟังเราพูดบ่อยแล้วออกเสียงตามนะครับ คำเขมรหลายครับภาษาไทยไม่สามารถเขียนคำอ่านได้เลยครับ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %