ពស់អាំង-งูย่าง ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ពស់អាំង-งูย่าง ภาษาเขมรวันละคำ

ពស់អាំង-งูย่าง ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ពស់អាំង
อ่านว่า : โป๊ะฮ์ อัง หรือ ปั๊วะฮ์ อัง
แปลว่า : งูย่าง
ภาษาอังกฤษ : Grilled Snake

ตัวอย่าง : បងប្អូនខ្មែរដែលរស់នៅតាមមាត់បឹកទន្លេសាប ចាប់ពស់មកធ្វើពស់អាំងលក់។
อ่านว่า : บอง บโอน คแมย์ แดว์ล โร๊ะฮ์ เนิว ตาม ม็วด เบิ่ง ต็นเล สาบ  จับ โป๊ะฮ์ ทเวอ โป๊ะฮ์ อัง โล๊ะ
แปลว่า : พี่น้องชาวเขมรที่อยู่ริมทะเลสาบ จับงูมาทำเป็นงูย่างขาย

ความคิดเห็น