ពពាយ-ถั่วพู ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love
ពពាយ-ถั่วพู ภาษาเขมรวันละคำ

ពពាយ-ถั่วพู ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ពពាយ
อ่านว่า : โปเปียย
แปลว่า : ถั่วพู
អានថា : ធួភូ
ภาษาอังกฤษ : Winged Bean

ตัวอย่าง : ធ្លាប់ញ៉ាំឆាពពាយជាមួយសាច់កង្កែប ឆ្ងាញ់ណាស់។
อ่านว่า : ทล็วบ ญำ ชา โปเปียย เจียมวย ซักจ์ ก็องแกย์บ  ชงังญ์ น่ะฮ์
แปลว่า : เคยกินผัดถั่วพูกับเนื้อกบ อร่อยมาก
អានថា : ឃើយគីនផាត់ធួភូកាប់នឿកុប អៈរ៉យម៉ាក

ความคิดเห็น