ពពក-เมฆ ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : ពពក ដុំពពក
อ่านว่า : โปโปก ดม โปโปก
แปลว่า : เมฆ ก้อนเมฆ
ภาษาอังกฤษ : Cloud

ตัวอย่าง : ដំពពកដូចរលកយក្សស៊ូណាមិ។
อ่านว่า : ดม โปโปก โดย์จ โรโหลก เยียะก์ ซูนามิ
แปลว่า : ก้อนเมฆเหมือนคลื่นยักษ์สึนามิ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %