ពណ៌បៃតង-สีเขียว ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love
ពណ៌បៃតង-สีเขียว ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ពណ៌បៃតង-สีเขียว ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ภาษาเขมร : ពណ៌បៃតង
อ่านว่า : ปัว์ ใบตอง
แปลว่า : สีเขียว
អានថា : ស៊ីខៀវ
ภาษาอังกฤษ : Green

ตัวอย่าง : ស្លឹកឈើភាគច្រើនមានពណ៌បៃតង។
อ่านว่า : สเลิกเชอ เพียะก์ จเริว์น เมียน ปัวร์ ใบตอง
แปลว่า : ใบไม้ส่วนมากมีสีเขียว
អានថា : បៃម៉ាយសួ់នម៉ាកមីស៊ីខៀវ

ความคิดเห็น