ពណ៌ខ្មៅ-สีดำ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love
ពណ៌ខ្មៅ-สีดำ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ពណ៌ខ្មៅ-สีดำ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ภาษาเขมร : ពណ៌ខ្មៅ
อ่านว่า : ปัว คฺเมา
แปลว่า : สีดำ
អានថា : ស៊ីដាំ
ภาษาอังกฤษ : Black

ตัวอย่าง : កុំចិត្តខ្មៅពេកមើល!
อ่านว่า : กม เจิด คฺเมา เปก เมิ๊ล์
แปลว่า : อย่าใจดำมากดิ
អានថា : យ៉ាចៃដាំម៉ាកឌិ

ความคิดเห็น