ពណ៌ខៀវ-สีเขียว ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love
ពណ៌ខៀវ-สีเขียว ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ពណ៌ខៀវ-สีเขียว ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ภาษาเขมร : ពណ៌ខៀវ
อ่านว่า : ปัว เคียว
แปลว่า : สีน้ำเิน
អានថា : ស៊ីណាមងើន
ภาษาอังกฤษ : Blue

ตัวอย่าง : កៅអីក្នុងបន្ទប់ធ្វើការរបស់ខ្ញុំពណ៌ខៀវទាំងអស់។
อ่านว่า : เกาแอ็ย กนง บ็อนตบ ทเวอ กา โรเบาะฮ์ คญม ปัว เคียว เตียง เอาะฮ์
แปลว่า : เก้าอี้ในห้องทำงานผมสีน้ำเงินทั้งหมด
អានថា : កាវ់អ៊ី ណៃហង់ថាំង៉ានផ៎ុមស៊ីណាមងើនមត់លើយ

ความคิดเห็น