ពណ៌ក្រហម-สีแดง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love
ពណ៌ក្រហម-สีแดง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ពណ៌ក្រហម-สีแดง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ภาษาเขมร : ពណ៌ក្រហម
อ่านว่า : ปัวร์ กรอ ฮอม
แปลว่า : สีแดง
អានថា : ស៊ីឌែង
ภาษาอังกฤษ : Red

ตัวอย่าง : ពណ៌ក្រហមដំណាងឲ្យភាពអង់អាចក្លាហាន។
อ่านว่า : ปัวร์ กรอฮอม ด็อมนาง ออย เพียบ อ็อง อากจ์ กลาฮาน
แปลว่า : สีแดงหมายถึงความกล้า
អានថា : ស៊ីឌែងម៉ាយធឹងខ្វាមក្លា

ความคิดเห็น