ពងស្វាស-ไข่อัณฑะ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ពងស្វាស
อ่านว่า : โปง ซฺวะฮ์
แปลว่า : ไข่อัณฑะ
អានថា : ខៃយ់ អាន់ថៈ
ภาษาอังกฤษ : Testis

ตัวอย่าง : ទើបនឹងឃើញពងស្វាសជ្រូកបាជាលើកដំបូង។
อ่านว่า : เติบ เนิง เคิงญ์ โปง ซฺวะฮ์ จรูก บา เจีย เลิก ด็อม โบง
แปลว่า : เพิ่งเคยเห็นไข่อัณฑะหมูพ่อพันธุ์เป็นครั้งแรก
អានថា : ភើង់ ឃើយ ហ៎េន់ ខៃយ់ អាន់ថៈ ម៎ូ ផ់ ផាន់ ប៉េន់ ខ្រ៑ាំង រែក

Admin : Rithy

ความคิดเห็น