ពងទឹក-ไข่ผำ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love
ពងទឹក ไข่ผำ

ពងទឹក ไข่ผำ

ภาษาเขมร : ពងទឹក
อ่านว่า : โปงตึก (ไข่น้ำ)
แปลว่า : ไข่ผำ
អានថា : ខៃផាំ

ตัวอย่าง : ពងទឹកគេយកធ្វើអីញ៉ាំទៅ?
อ่านว่า : โปง ตึก เก โหยก โตว ทฺเวอ อฺแว็ย ญำ โต๊ว?
แปลว่า : ไข่ผำเขาเอาไปทำอะไรกิน
អានថា : ខៃផាំខោ៎វអៅវប៉ៃថាំអៈរ៉ៃគីន់

เครดิตภาพ ThaiPBS

ความคิดเห็น