ផ្សិត-เห็ด ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ផ្សិត
อ่านว่า : พฺเส็ด หือ พฺเสิด
แปลว่า : เห็ด
អានថា : ហេត់
ภาษาอังกฤษ : Mushroom

ตัวอย่าง : ខ្ញុំចង់រៀនដាំផ្សិត។
อ่านว่า : คญม จ็อง เรียน ดำ พฺเสิ่ด
แปลว่า : ฉันอยากเรียนเพาะเห็ด
អានថា : ឆ៎ាន់ យ៉ាក រៀន ផក់ ហេត់

ความคิดเห็น