ផ្សារទំនើប-ห้างสรรพสินค้า ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

ផ្សារទំនើប

ภาษาเขมร : ផ្សារទំនើប
อ่านว่า : พฺซา ตุมเหนิบ
แปลว่า : ห้างสรรพสินค้า
អានថា : ហាង់ សាប់ផៈសីនខា
ภาษาอังกฤษ : Supermarket, mall
Listen :

ตัวอย่าง : សង្សារខ្ញុំដើរផ្សារទំនើបញឹកញាប់ណាស់។
อ่านว่า : ซ็อง ซา คญม เดิร์ พฺซา ตุมเหนิบ ญึก ญ็วบ น่ะฮ์
แปลว่า : แฟนฉันเดินห้างบ่อยมาก
អានថា : ហ្វ៊ែនឆ៎ាន់ឌើនហាង់ប៊យ់ម៉ាក

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น