ផ្លែសង្ឃ័រ-ลูกเล็บแมว ภาษาเขมร วันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love


ภาษาเขมร: ផ្លែសង្ឃ័រ
อ่านว่า: พแล ซ็องคอร์
แปลว่า: ลูกเล็บแมว
អានថា: លូកឡេប់មែវ

ตัวอย่าง: អ្នកណាធ្លាប់ហូបផ្លែសង្ឃ័រលើកដៃ។
อ่านว่า: : เนียะ นา ทล็อบ โหบ พแล ซ็องคอร์ เลิก ได
แปลว่า: ใครเคยกินลูกเล็บแมวยกมือขึ้น
អានថា: ខ្រៃឃើយគីន់លូកឡេប់មែវយក់មឺឃឺន់

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น