ផ្លែឈើ-ผลไม้ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love
ផ្លែឈើ-ผลไม้ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ផ្លែឈើ-ผลไม้ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

 

ภาษาเขมร : ផ្លែឈើ
อ่านว่า : พฺแลย์ เชอ
แปลว่า : ผลไม้
អានថា : ផ៎ុនឡៈម៉ាយ
ภาษาอังกฤษ : Fruit

ตัวอย่าง : គេរៀបចំផ្លែឈើគួរឲ្យចង់ញ៉ាំខ្លាំងណាស់។
อ่านว่า : เก เรียบ จ็อม พฺแลย์ เชอ กัว ออย จ็อง ญำ คลัง น่ะฮ์
แปลว่า : เขาจัดผลไม้ได้น่ากินมากเลย
អានថា : ខ៎ៅចាត់ផ៎ុនឡៈម៉ាយដ់ាយណ់ាគីន់ម៉ាកលើយ

ความคิดเห็น