ផ្លាកសញ្ញាចរាចរ-ป้ายจราจร ภาษาเขมร

Read Time:1 Second

ภาษาเขมร : ផ្លាកសញ្ញាចរាចរ
อ่านว่า : พละก์ ซัย์ญญา  จอราจอ
แปลว่า : ป้ายจราจร
ภาษาอังกฤษ : traffic signs

ตัวอย่าง : ផ្លាកសញ្ញាចរាចរមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកបើកបរទាំងឡាយ។
อ่านว่า : พละก์ ซัย์ญญา จอราจอ เมียน ซาระ ซ็อม คัญ ซ็อม หรับ เนียะก์ เบิว์ก บอ เตียง ลาย
แปลว่า : ป้ายจราจรมีความสำคัญสำหรับผู้ขับขี่ทั้งหลาย

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %