ផ្កាម៉ោង១០-ดอกคุณนายตื่นสาย ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ផ្កាម៉ោង១០
อ่านว่า : ผกา โมง ด็อบ
แปลว่า : ดอกคุณนายตื่นสาย
អានថា : ឃូន់ណាយទឺនសា៎យ

ตัวอย่าง : ផ្កាម៉ោងដប់ស្រួលដាំណាស់។
อ่านว่า : ผกาโมงด็อบ ซฺรวล ดำ น่ะฮ์
แปลว่า : ดอกคุณนายตื่นสายปลูกง่ายมาก
អានថា : ដកឃូន់ណាយទឺនសា៎យព្លូកង៉ាយម៉ាក

ความคิดเห็น

Next Post

គំនូរ-ภาพวาด ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Tue Mar 29 , 2016
Spread the love ภาษาเขมร : គំនូរ อ่านว่า : กม นู แปลว่า : ภาพวาด អានថា : ផាបវ៉ាត ตัวอย่าง : អ្នកគិតថាគំនូរនេះគេប្រើអ្វីគូរ? อ่านว่า : เนียะ กึด ทา ความคิดเห็น อ่านแล้ว: 1,990 Related Posts:អត់សូវ-ไม่ค่อย ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃប័រ-อาโวคาโด ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃមាន់បារាំង-ไก่งวง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃដក-ถอน, ชักออก ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃជាង-กว่า ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃវិកាយប័ត្រ-ใบเสร็จ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ Related
%d bloggers like this: