ផ្កាម៉ោង១០-ดอกคุณนายตื่นสาย ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ផ្កាម៉ោង១០
อ่านว่า : ผกา โมง ด็อบ
แปลว่า : ดอกคุณนายตื่นสาย
អានថា : ឃូន់ណាយទឺនសា៎យ

ตัวอย่าง : ផ្កាម៉ោងដប់ស្រួលដាំណាស់។
อ่านว่า : ผกาโมงด็อบ ซฺรวล ดำ น่ะฮ์
แปลว่า : ดอกคุณนายตื่นสายปลูกง่ายมาก
អានថា : ដកឃូន់ណាយទឺនសា៎យព្លូកង៉ាយម៉ាក

ความคิดเห็น