ផ្កាចំប៉ី-ดอกจำปา ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ផ្កាចំប៉ី-ดอกจำปา

ផ្កាចំប៉ី-ดอกจำปา

ภาษาเขมร : ផ្កាចំប៉ី
อ่านว่า : ผกา จ็อม แป็ย
แปลว่า : ดอกจำปา

ตัวอย่าง : ភាសាខ្មែរហៅផ្កាចំប៉ា តែភាសាថៃហៅដកចាំពី។
อ่านว่า : เพีย ซา คแมย์ เฮา ผกา จ็อม ปา แตย์ เพีย ซา ไทย เฮา ดอก จำ ปี
แปลว่า : ภาษาเขมรเรียกว่าดอก จ็อม ปา แต่ภาษาไทย เรียกดอกจำปี

ความคิดเห็น