ផ្កាខាត់ណា-ดอกกะหล่ำ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ផ្កាខាត់ណា
อ่านว่า : ผฺกา ตัดนา
แปลว่า : ดอกกะหล่ำ
អានថា : ដកកៈឡាំ
ภาษาอังกฤษ : Cauliflower

ตัวอย่าง : ផ្កាខាត់ណាធ្វើម្ហូបអ្វីបានខ្លះ?
อ่านว่า : ผฺกาคัดนา ทฺเวอ มฺโฮบ อฺแว็ย บาน คล๊ะฮ์?
แปลว่า : ดอกกะหล่ำทำกับข้าวอะไรได้บ้าง
អានថា : ដកកៈឡាំថៃកាប់ខ់ាវអៈរ៉ៃដ់ៃប់ាង

ความคิดเห็น