ផឹក-ดื่ม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ផឹក
อ่านว่า : เผิก
แปลว่า : ดื่ม
អានថា : ឌឺម
ภาษาอังกฤษ : to drink

ตัวอย่าง : ផឹកទៀតហើយ។
อ่านว่า : เผิก เตียด เฮย
แปลว่า : ดื่มอีกแล้ว
អានថា : ឌឺមអ៊ីកលែវ

Admin : Rithy

ความคิดเห็น