ផលិត-ผลิต ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ផលិត-ผลิต

ផលិត-ผลิต

ภาษาเขมร : ផលិត
อ่านว่า : พอ เลิด
แปลว่า : ผลิต
ภาษาอังกฤษ : Produce, make

ตัวอย่าง : អ្វីដែលខ្មែរផលិតបានគឺស្រាបៀរ  ហើយអ្វីដែលខ្មែរផលិតអត់បានគឺ ឈើចាក់ធ្មេញ
อ่านว่า : อแว็ย แดย์ล คแมย์ พอเลิด บาน กือ ซรา เบีย  เฮิว์ย อแว็ย แดย์ล คแมย์ พอเลิด อ็อด บาน กือ เชอ จะก์ ทแม็ย์ญ
แปลว่า : อะไรที่เขมรผลิตได้คือเบียร์  ส่วนอะไรที่เขมรผลิตไม่ได้คือไม้จิ้มฟัน

ความคิดเห็น